મેળવો દરરોજ કરંટ અફેર

                           પ્રિય મિત્રો, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી વર્તમાન બાબતો દરરોજ સવારે આ વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરવામાં આવે છે. જે પોલીસ, તલાટી, બિન સચિવાલય જેવી પરીક્ષાઓ માટે તમારા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે.

 તેથી દરેક મિત્રને નમ્ર વિનંતી છે કે દરરોજ અમારી વેબસાઇટ www.Alertgujrat.com સર્ચ કરો.

                         DATE : 30/06/2021                         DATE : 29/06/2021                         DATE : 28/06/2021                      DATE : 27/06/2021                        DATE : 26/06/2021                        DATE : 25/06/2021                        DATE : 24/06/2021                        DATE : 23/06/2021                        DATE : 22/06/2021                        DATE : 21/06/2021                        DATE : 20/06/2021                        DATE : 19/06/2021                        DATE : 18/06/2021                      DATE : 17/06/2021                        DATE : 16/06/2021                        DATE : 15/06/2021                        DATE : 14/06/2021                        DATE : 13/06/2021                        DATE : 12/06/2021                        DATE : 11/06/2021                        DATE : 10/06/2021                        DATE : 09/06/2021 
                       DATE : 08/06/2021                        DATE : 07/06/2021                        DATE : 06/06/2021                       DATE : 05/06/2021                        DATE : 04/06/2021 


                                              DATE : 03/06/2021                       DATE : 02/06/2021

                        


                        DATE : 01/06/2021                        DATE : 31/05/2021                        DATE : 30/05/2021                        DATE : 29/05/2021                        DATE : 28/05/2021
                        DATE : 27/05/2021                        DATE : 26/05/2021                        DATE : 26/05/2021                        DATE : 24/05/2021                        DATE : 23/05/2021                        DATE : 22/05/2021                        DATE : 21/05/2021                        DATE : 20/05/2021                        DATE : 19/05/2021
                        DATE : 18/05/2021                        DATE : 17/05/2021                        DATE : 16/05/2021                        DATE : 15/05/2021                        DATE : 14/05/2021                       DATE : 13/05/2021

                                        DATE : 12/05/2021                       DATE : 11/05/2021                       DATE : 10/05/2021                       DATE : 09/05/2021                       DATE : 08/05/2021                       DATE : 07/05/2021                       DATE : 06/05/2021                       DATE : 05/05/2021                       DATE : 04/05/2021                       DATE : 03/05/2021                       DATE : 02/05/2021                       DATE : 01/05/2021                      DATE : 30/04/2021
                       DATE : 29/04/2021                       DATE : 28/04/2021                      DATE : 27/04/2021                       DATE : 27/04/2021                       DATE : 25/04/2021                       DATE : 24/04/2021                       DATE : 23/04/2021                       DATE : 22/04/2021                       DATE : 21/04/2021                       DATE : 20/04/2021                       DATE : 19/04/2021                       DATE : 18/04/2021                       DATE : 17/04/2021                       DATE : 16/04/2021                       DATE : 15/04/2021
                       DATE : 14/04/2021                       DATE : 13/04/2021                      DATE : 12/04/2021                       DATE : 11/04/2021                       DATE : 10/04/2021                       DATE : 09/04/2021                       DATE : 08/04/2021                       DATE : 07/04/2021                       DATE : 06/04/2021                       DATE : 05/04/2021


                       DATE : 04/04/2021                       DATE : 03/04/2021
                       DATE : 02/04/2021                      DATE : 01/04/2021                       DATE : 31/03/2021                       DATE : 30/03/2021                       DATE : 29/03/2021                       DATE : 28/03/2021                       DATE : 27/03/2021                       DATE : 26/03/2021                       DATE : 25/03/2021                       DATE : 24/03/2021                       DATE : 23/03/2021


                       DATE : 22/03/2021                       DATE : 21/03/2021                       DATE : 20/03/2021                       DATE : 19/03/2021                       DATE : 18/03/2021                       DATE : 17/03/2021                       DATE : 16/03/2021                       DATE : 15/03/2021                       DATE : 14/03/2021                       DATE : 13/03/2021                       DATE : 12/03/2021                       DATE : 11/03/2021                       DATE : 10/03/2021                       DATE : 09/03/2021                       DATE : 08/03/2021                       DATE : 07/03/2021                       DATE : 06/03/2021                       DATE : 05/03/2021                       DATE : 04/03/2821                       DATE : 03/03/2021                       DATE : 02/03/2021                       DATE : 01/03/2021                       DATE : 28/02/2021                       DATE : 27/02/2021                       DATE : 26/02/2021                       DATE : 25/02/2021                       DATE : 24/02/2021                       DATE : 23/02/2021                       DATE : 22/02/2021                       DATE : 21/02/2021                       DATE : 20/02/2021                       DATE : 19/02/2021


                      DATE : 18/02/2021                        DATE : 17/02/2021                        DATE : 16/02/2021                        DATE : 15/02/2021                        DATE : 14/02/2021                        DATE : 13/02/2021                        DATE : 12/02/2021                        DATE : 11/02/2021                         DATE : 10/02/2021                        DATE : 09/02/2021                         DATE : 08/02/2021                        DATE : 07/02/2021                        DATE : 06/02/2021                       DATE : 05/02/2021                       DATE : 04/02/2021                       DATE : 03/02/2021                       DATE : 02/02/2021                       DATE : 01/02/2021                       DATE : 31/01/2021                       DATE : 30/01/2021                       DATE : 29/01/2021                       DATE : 28/01/2021                       DATE : 27/01/2021                       DATE : 26/01/2021                       DATE : 25/01/2021                       DATE : 24/01/2021                       

        WEEK 3 (10/01/2021 TO 16/01/2021)

        WEEK 2 (03/01/2021 TO 09/01/2021)

        WEEK 1 (01/01/2021 TO 02/01/2021)