અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

STD Homework To Download File.

 STD Homework To Download File.DiskDigger can undelete and recuperate lost photographs and pictures from your memory card or inner memory. No establishing fundamental!


How to Recover your Deleted photo

You can transfer your recuperated records

legitimately to Google Drive, Dropbox, or send them through email. The application likewise permits you to spare the documents to an alternate neighborhood organizer on your gadget.


On the off chance that your gadget isn't established, the application will play out a "restricted" check for your erased photographs via looking through your reserve and thumbna.


clip art


Gwalior .. Some schools from the first to the eighth have holidays in the city, while some will be in the last week of April. After the exam and the result, it is now the turn of the holiday homework.


The pattern of holiday homework has changed. Teachers of schools in the city are often given such homework to children in the holiday, which will increase their knowledge and also bring some creativity in them. Parents should also recognize the hidden creativity inside children.


Creative work


This type of holiday homework seeks to sharpen children’s creativity. The talent inside them is taken out. They are given art and craft projects, clay modeling, painting etc. to make projects. Along with this, the focus is on how to use old things.


જે ધોરણ નું ગૃહ કાર્ય ડાઉનલોડ કરવું હોય તેના પર ક્લિક કરો
👉ધોરણ 1 અને 2 નું હોમવર્ક ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


👉ધોરણ 3 થી 5 હોમવર્ક ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


👉ધોરણ 3 થી 5 ગણિત હોમવર્ક ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


👉ધોરણ 6 થી 8 નુ હોમવર્ક ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.