અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Important decision of the state government to give merit based progress to students studying higher education

 With the announcement of these new dates, it has been decided that students will be given at least 15 days to prepare for the exam. The state government has also taken an important decision that as a result of Corona's prevailing status, students in Std-1 to Std-9 and Std-11 in the state will be given mass promotions this year.


 


With the announcement of these new dates, it has been decided that students will be given at least 15 days to prepare for the exam.


 


The state government has decided to postpone the Std. 10 and Std. 12 board examinations in Gujarat which were to be held from May 10 to May 9, in view of the prevailing situation in Corona. The state government has said that the new dates for the exam will be announced on May 15 after reviewing the transition status of Koro.


The State Government has decided to postpone the Std. 10 and Std. 12 Board Examinations which were to be held from 10th May to 8th May in Gujarat, keeping in view the prevailing situation in Corona.


The state government has said that the new dates for the exam will be announced on May 15 after reviewing the transition status of Koro.


Due to the announcement of these new dates, it has been decided that students will be given at least 15 days to prepare for the exam.


The state government has also taken an important decision that as a result of Corona's prevailing status, students in Std-1 to Std-9 and Std-11 in the state will be given mass promotions this year.


the biggest achievement of Anilbhai was that he was the disagreement of natural resources by the world. | Extremely interested in education. They are leading to the destruction, "We have seen that many years ago that they have learned that they are all in order to be done, and live today, and remembering it.


Madhuben in Anilbhai success only leads us to Anilbhai's feet! ! Contributed to like waterfalls. His Vertical Perception (10) Other Supplemental Activities: Apart from this, there is a success of Successful Successful Sundry. Who knows why also self-help, treasure search, self-government day, trees are experiencing a sweet confusion forever


living a bigger sub-2 media, different types of cultural | Responsibilities do not laid the other types of events, bamboo, making the original teacher's events, bamboo porchs? If I had mine I would like to make verses, different types of 2 votes etc. | Making them principal of primary school, has made our gabbli and activities


When I am lost in the children of this enthusiasm, then I am liked to see all the things in my lecture in the children, and they chose to watch, Ker, a lot, that comes, "then when you study? Remember but rightly stops from this. What time does the time outstanding?


Latest edu news for teacher and student


The State Government has decided to postpone the Std. 10 and Std. 12 Board Examinations which were to be held from 10th May to 8th May in Gujarat, keeping in view the prevailing situation in Corona.


The state government has said that the new dates for the exam will be announced on May 15 after reviewing the transition status of Koro.


Due to the announcement of these new dates, it has been decided that students will be given at least 15 days to prepare for the exam.


The state government has also taken an important decision that as a result of Corona's prevailing status, students in Std-1 to Std-9 and Std-11 in the state will be given mass promotions this year.


"The first thing, was that Anilbhai's education campaiser was not only in our school, if there is no time in our school, what is the daydreaming, joinder or the screws or the screws? Thoks - | Education- Education.


ધોરણ 10 ની માસ પ્રમોશન કેવી રીતે આપવું તેની પોલિસી વિશે જાણવા અહીં ક્લિક કરો.


કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને મેરિટ બેઇઝડ પ્રોગ્રેશન આપવા બાબતનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર જોવા અહીં ક્લિક કરો.


રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય, ઉચ્ચશિક્ષણનો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને મેરિટ બેઇઝડ પ્રોગ્રેશન આપવાની કરી જાહેરાત વાંચવા અહીં ક્લિક કરો