અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Gujarat land record ,TP scheme, Plot no details of every City and Villages

Gujarat land record ,TP scheme, Plot no details of every City and Villages

Guj Map is the application which help you by following features Gujarat map of every city, town and Village Land Details with details map , Valuation and Rules 


-Area Calculator
-Guj Map
-Property Real Estate Buy and Sell
-Land Rules
-Jantri
-Revenue Records


Note: -
1)Guj maps are only for reference and not to the Size.
2) any additional information regarding the details of those who have obtained Mamlatdars office or collector's office should be contacted.
3) soil details outlined here are just for your report will not be considered as an official copy.

This application for Gujarat (INDIA). By use of this app Gujarat Kishan(Farmar) can see his land 7/12, 8(a), 6 and more details.

Kishan Khedut (Farmer) can see more information of land via survey number,District, Taluka, Village Survey Number

કોઈ પણ જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ, તમારા જિલ્લા પ્રમાણે 👇

●અમદાવાદ જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●અમરેલી જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●ભાવનગર જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●પોરબંદર જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●જૂનાગઢ જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●ગાંધીનગર જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●કચ્છ જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●પાટણ- જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●પંચમહાલ જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●વડોદરા જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●ડાંગ જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●રાજકોટ જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●સાબરકાંઠા જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●મહેસાણા જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●સુરત જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●નર્મદા જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●દ્વારકા જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●દાહોદ જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●બનાસકાંઠા જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●નવસારી જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●જામનગર જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●સુરેન્દ્રનગર જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●વલસાડ જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●ખેડા જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●આણંદ જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here
●ભરૂચ જમીનનો રેકર્ડ જૂઓ Click here

👉Download This application:Click here

Record of - Any Ror , Anyror, 7 12 record, Land record ,sat bar, 7 12 8a,Land ,Gujarat land,gujarat jamin record,zamin, agriculture land , Non agriculture land ,NA land,Industrial Land,GIDC,Commercial Land,Allocation of land ,Name of party