અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Get latest update on Gujarat Government Schemes

Get latest update on Gujarat Government Schemes

The Gujarat Government Schemes app provides you with latest updates on various government schemes offered by the Government of Gujarat. The app is available in the Gujarati language.


Various schemes information available are:
» શિક્ષણ અંગેની યોજનાઓ (Education Plans)
» જાહેર આરોગ્ય અંગેની યોજનાઓ (Public Health Plans)
» મહિલા અને બાળ વિકાસ યોજનાઓ (Women and Child Development Schemes)
» સંકલિત બાળ વિકાસને લગતી યોજનાઓ (Integrated Child Development Schemes)
» સામાજિક સુરક્ષા અંગેની યોજનાઓ (Social Security Schemes)
» મહિલા સુરક્ષા અંગેની યોજનાઓ (Women's Safety Plans)
» આવાસ અંગેની યોજનાઓ (Housing Schemes)
» જાહેર વિતરણ અંગેની યોજનાઓ (Public Distribution Schemes)
» ઉદ્યોગ, રોજગાર અને કૌશલ્ય અંગેની યોજનાઓ (Industry, Employment and Skills Plans)
» કૃષિ અને પશુપાલન અંગેની યોજનાઓ (Agriculture and Animal Husbandry Schemes)
» દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ માટેની યોજનાઓ (Plans for Persons with Disabilities)

Key features of the app are:
» Simple and easy to use UI
» Easy searching facility for various schemes
» Free to download and no Internet needed

Download Now APK: Click here

Disclaimer: This is not an official app of the Government of Gujarat or associated with any government body.