અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Get an example of online income. Income Certificate @ digitalgujarat.gov.in

Get an example of online income. Income Certificate @ digitalgujarat.gov.in
 
 You are searching for How to get Income Certificate @ digitalgujarat.gov.in Portal? Do you want to get an income sample? Here we will give you information on how to get Avak no dakhlo online. We will now give you details on how to get an income sample so that you can apply online.

 Who will get the benefit of income pattern? Detailed information on how to avail the benefits is given in this article. Which are as follows.
 About Avak no dakhlo. What is an example of income?

Submit the required supporting evidence as per government rules which is given a government certificate confirming your total income in that financial year which is called income proof.

It is a government proof of your income. Avakano Dakhalo is also called Income Certificate in English.

 Note: As per the resolution of Gujarat Government, the time limit for income tax has been fixed at 3 years. So save the Avakano Dakhalo you got.

 Table of Avak no dakhlo. Example of income

વિગત અવાક નો દાખલો 
હેઠળગુજરાત રાજ્ય સરકાર
વિભાગનું નામસામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ
લેખનો પ્રકારસરકારી યોજના ના લેવા માટેનું સર્ટિફિકેટ
અરજીઅવાક ના દાખલ માટે ઓનલાઈન તેમજ ઓફલાઈન અરજી કરવાની રહેશે
સત્તાવાર વેબસાઈટClick Here
Home PageClick here

Where are the supporting documents required for income proof?

-Aadhaar card of the applicant
-Applicant's Roshan Card
-Applicant's last lightbill / verabil
-Aadhaar cards of 2 adult neighbors   around the applicant's residence (to be   commissioned)
 -Rs.3 Coated fee tickets
 -Stamp of Rs 50
 -Example of income received from Mayor / MP / MLA (any one).
 -A passport size photo

Read in Gujarati:Click here

Example of income Which caste people will get benefit?

People of socially and educationally backward class, economically backward class, minority caste, nomadic and emancipated caste can set an example of speechlessness.

Eligibility to get income proof:
The person applying for Income Tax Certificate should be a resident of the State of Gujarat.

How to Apply Online for Income Example?
To get Income Certificate, you can apply online by following the steps given below.

Step 1: - For Online Apply, open the website of Digital Gujarat Portal www.digitalgujarat.gov.in in your computer or mobile phone.

Step 2: - Click on Menu and the menu bar will open

Step 3: - Click Services in that menu bar

Step 4: - Click on Citizen Services option in Services menu and a new page will open

Step 5: - Go down to that new page and there will be an option for income pattern (Avakano Dakhalo).