અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Laptop Sahay Yojana Gujarat Apply online Now

Laptop Sahay Yojana Gujarat Apply online Now
Apply online for a laptop assistance plan. Gujarat Tribal Development Corporation has launched a laptop assistance scheme to further the education sector. Now we will give you the details regarding Laptop Sahay Yojana Gujarat so that you can apply for the scheme. Complete information about computer machine assistance scheme through this information such as what are the benefits of this scheme? Where do you need the document? What are the benefits? We will get the complete information,

Laptop Sahay Yojana Gujarat Apply online

Name of the scheme:Laptop / Computer Machine Sahay Scheme

The purpose of the plan:People from Scheduled Tribes (ST) have computers or laptops
 To be financially helpful through the aid scheme
 Purpose loan assistance

Beneficiary:Citizens of Scheduled Tribes

Type of application: Apply online

Loan amount:Computer / Laptop
 1,50,000 / - for purchase of machine

Interest rates on loans:4% interest rate

Official Website:Apply online Now

Purpose of Laptop Sahaya Scheme

 The purpose of starting this scheme is that the Gujarat State Government will provide you financial assistance of Rs. 1,50,000 for the purchase of a new laptop. The government will provide 80% of the amount for the laptop and the remaining 20% ​​will be given to the student. With this amount of 1,50,000 you can buy a very good laptop. Now these laptops start from Rs 15000 to around Rs 1500000.

Documents required for Laptop Assistance Scheme | Documents For Laptop Sahay Yojana

1.Copy of Aadhaar card

2.Caste Sample of Applicant (Assistant Commissioner / Mamlatdar Certified) 

3.Proof of property submitted by the applicant (7/12 and 8-A or building documents and property card) (recent and without burden) 

4.Bailor-1 (2/12 and 2-A or building documents and property card) 

5.Zamindar-2 no (3/12 and 2-A or building documents and property card) 

6.If the shop is own / rented as a place of business, its details. If it is a rented shop, then rent agreement

7.Government Approved Valuation Valuation Report on the property submitted by the guarantor-1

8.Government Approved Valuation Valuation Report on Property submitted by Zamindar-2

9.The guarantors paid Rs. Affidavit affixed on stamp paper of Rs

10.Government Approved Valuation Valuation Report on the submitted property

How to pay for a laptop assistance plan?

Laptop assistance is provided to Scheduled Tribe by Gujarat Tribal Corporation. On which you will get a loan with an interest rate of 4% per annum.

Repayment of the loan obtained by the applicant shall be made in 20 quarterly installments with interest.

Delay in repaying the loan obtained by the applicant will have to be repaid with additional 2% penalty interest.

Laptop / Computer Assistance Scheme Terms and Eligibility Part-1

1.Beneficiary ism must be from Gujarat tribe. (Submit the example of Mamlatdar / Social Welfare Officer or competent officer.) Income limit for rural area should not be more than Rs.1,50,000 / - and for urban area income limit should not be more than Rs.1,50,000 / -. The certificate submitted by the applicant should be self-certified.

2.(Beneficiary's age should not be less than 18 years and not more than 5 years. (A copy of Aadhaar card must be submitted.)

3.Beneficiary will have to submit basic certificate of training / experience for the purpose for which (business / employment) loan is sought.

4.The loan has to be used for the purpose for which the beneficiary has sought the loan. Once the loan is sanctioned, the beneficiary will have to pay 5% of the loan amount under NSTFDC scheme / 10% under self-employment scheme. As well as the vehicle will be provided to the applicants for the vehicle by the agency designated by the corporation, if the applicant is willing to get the vehicle of his choice, the beneficiary will have to pay the amount in addition to the loan. The applicant will have to produce a fixed driving license for the vehicle he wants to get.

5.The beneficiary will not be able to get a loan from a bank or other financial institution for the same purpose for which he has obtained a loan from the corporation. (Bank's last one year statement has to be submitted for all schemes.)

6.Beneficiaries if any member of their family has taken a loan from the corporation under this or any scheme of the corporation and any amount due under it is not eligible to take ISMO loan.

7.The applicant has to fill up the application form for the loan online from the website of the corporation.

8.After verifying the above application, complete details should be sent through Co-Sponsorship Officer / District Industry Center. Will remain.

9.Applicants who want to take a loan for a vehicle like rickshaw, tractor, eco car, van mentioned in the advertisement of the corporation will be sanctioned a loan from an applicant who has a compulsory license. Under no circumstances will the raw license be executed.

10.In addition, a proposal with incomplete details will not be accepted under any circumstances. That will not be enough again.

11.The applicant will have to apply for a loan for the same purpose

12.After reading the loan form requested by the applicant, the applicant has to fill in the complete details of order-1 to 3 as well as order-10 mentioned in the required details.

13.The beneficiary will have to abide by all the conditions prescribed and to be determined by the corporation.

14.Bail cannot be changed once the details of bail submitted by the applicant are submitted.

How to apply for Laptop Assistance Plan online?

Step 1: Open the official website of First Tribal Development Corporation Gujarat https://adijatinigam.gujarat.gov.in/.

Step 2: Click on the “Apply for Loan” button on the Home Page.
Computer loan scheme
Step 4: If you are applying for a loan for the first time, you have to create your personal ID by clicking on "Register Here".

Step 5: After you create a personal login, you have to login by entering your login ID and password in “Login Here”.

Step 6: After the beneficiary logs in to his personal page, he has to do “Apply Now” in “My Applications”.

Step 7: After clicking on Apply Now various schemes will show online. In which click on “Self Employment” button
How to apply for Laptop Assistance Plan online?
Step 8: Now after you click on “Self Employment” you have to read the terms carefully. You have to read it carefully and click "Apply Now".
Step 9: Beneficiary will have to enter the details of the application, details of the property of the applicant, details of the loan, details of the guarantor etc. while filling his application information online.
                 Application details
Applicant's caste / sub-caste
Details of the applicant's property
 Details of loan taken by the beneficiary If the applicant has obtained loan from Dudh Mandali, Seva Mandali or other local body financial institutions, he will have to submit an example to that institution regarding non-payment of arrears.

Loan details:
Step 10: In which the loan amount has to be paid in the next column by selecting “Computer Machine” in the selection of the scheme
 Submission of place of business and its base as well as required license and details of experience along with proof
Details of Bailor No. 1 & Details of Bailiff's Property
Step 11: You have to upload the property details, bank account details, other required documents as you have decided.

Bank details
List of documents uploaded
Step 12: After filling all the details online, you have to check again and save the application.
Step 13: The number of saved application will be generated. Whose print must be taken and preserved

આદિજાતિ નિગમ ગુજરાત સત્તાવાર વેબસાઇટ https://adijatinigam.gujarat.gov.in/
લોન માટે સીધી અરજી કરો:Click here
નવા યુઝર માટે ઓનલાઈન અરજી કરો:Click here
રજીસ્ટર યુઝર માટે ઓનલાઈન અરજી કરો:Click here
એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ અહીં ક્લિક કરો