અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

SEB PSE SSE Exam Notification 2022 Apply @sebexam.org

SEB PSE SSE Exam Notification 2022 Apply @sebexam.org : SEB PSE SSE Exam Notification 2022 Apply @sebexam.org : State Education Board (SEB), Gandhinagar has released a notification for PSE (Primary Education Scholarship) & SSE (Secondary Education Scholarship). Eligible candidates may apply online from 22th August to 06th September 2022. The candidate is advised to read the official notification before applying. More detailed information is mentioned below.


SEB PSE SSE Exam Notification 2022 Apply @sebexam.org

Short Details : SEB PSE SSE Exam Notification 2022

Organization Name : State Education Board (SEB)

Official Website : www.sebexam.org

Exam Name : PSE (Primary Education Scholarship) & SSE (Secondary Education Scholarship)

Notification Release : Date: 17/08/2022

Application Start Date : 22/08/2022

Application Last Da : 06/09/2022

SSE PSE Exam Date : October 2022

Exam Details

 1. Primary Scholarship Exam (For Standard VI)
 2. Secondary Scholarship Exam (For Standard VIIII)

Qualification for SSE Exam 2022

 • Candidate have to Study Running In Std 9 in Government Primary school Or Granted primary school or Non Granted Primary school
 • Student Passe Exam of std 8 with 50 % Marks or Grade

Qualification for PSE Exam 2022: 

 • Candidate have to Study Running In Std 6 in Government Primary school or Granted primary school or Non Granted Primary school
 • Student Pass Exam of std 5 with 50 % or Grade

How To Apply For PSE Exam 2022 ?

 1. The entire form has to be filled in English.
 2. First go to www.sebexam.org Then click on ‘Apply online
 3. Primary Scholarship Examination (Std-6) “or” Secondary Scholarship Examination (Std-9) Apply Now
 4. Apply Now Click Application Format . Application Format All the information has to be filled.
 5. Student details should be filled on the basis of U-Dise Number.
 6. For details details have to be filled based on the school’s DISE Number,
 7. Now clicking on save will save your data. Here the Application Number of the candidate will be generated.
Also, Read : કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ધોરણ 9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓને પ્રધાનમંત્રી યશસ્વી શિષ્યવૃતિ યોજના હેઠળ પરીક્ષા પાસ કરી મેરીટમા આવનાર વિદ્યાર્થીઓને રુ. 75000 થી 125000 સુધી સ્કોલરશીપ આપવામા આવે છે   જાણો સંપુર્ણ વિગતો અહીં ક્લિક કરીને  

Important Links

PSE SSE Official Notification Download

PSE SSE Official Website : Click Here

Apply Online: Apply Here


Important Dates : 

Notification Release Date: 17/08/2022
Application Start Date: 22/08/2022
Application Last Date : 06/09/2022
SSE PSE Exam Date: October 2022