અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Vidhva Sahay Yojana – Gujarat Ganga Swarupa Yojana 2022

Vidhva Sahay Yojana 2020 is giving Pension on Monthly premise to the widows of Gujarat State. This government disability plot for widows will give better chances of endurance. Presently Download Vidhva Sahay Yojana 2020 Application Form in Pdf and apply for વિધવા સહાય યોજના. Be that as it may, before going to apply for Gujarat Vidhva Sahay yojana check Eligibility, Registration Process and client rules. Gujarat Social security office are tolerating વિધવા સહાય યોજના application structure for the time of 2020.
વિધવા સહાય યોજનાની પાત્રતા 

1. 18 વર્ષ કે તેથી વધારે ઉંમરની કોઈપણ નિરાધાર વિધવા મૃત્યુ પર્યંત લાભ મેળવી શકે છે. 
2. national social assistance programme હેઠળ  indira gandhi national widow pension scheme અંતર્ગત BPL લાભાર્થી જેમની 40 વર્ષથી વધારે વાય હોય તેવી વિધવા સ્ત્રીઓને આ યોજનાનો  લાભ મળી શકે છે. 
3. ગુજરાત સરકારની નિરાધાર વિધવા પેન્શન યોજના અંતર્ગત લાભાર્થી જેમની ઉંમર 18 થી 40 વર્ષની વચ્ચે હોય તથા 40 થી વધુ વર્ષના BPL ન ધરાવતા હોય તેમને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર છે. 
4. વિધવા સહાય મેળવવા માટે ગ્રામ્ય સ્તરે કુટુંબની વાર્ષિક આવક 1,20,000 તથા શહેરી વિસ્તાર માટે 1,50,000ની જોગવાઈ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે. 

વિધવા સહાય યોજનાના ડોક્યુમેન્ટ

 • પતિના મરણનો દાખલો 
 • આધારકાર્ડ 
 • રાશનકાર્ડની નકલ 
 • આવક અંગેનો દાખલો 
 • વિધવા હોવા અંગેનો દાખલો 
 • પુનઃ લગ્ન કરેલ નથી તે બાબતનું તલાટીનું પ્રમાણપત્ર 
 • અરજદારની ઉંમર અંગેના પુરાવા 
 • પાસપોર્ટ સાઈઝના બે ફોટા 
 • બેંક અથવા પોસ્ટ પાસબુક 

અરજી ફોર્મ ક્યા તથા કેવી રીતે ભરવું 

 ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિધવા સહાય યોજના અન્વયે ઓનલાઈન અરજીઓ બાબતની કામગીરી ગ્રામપંચાયત ખાતે dijital gujarat portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવી છે. 

ગામ પંચાયત ખાતે VCE પાસેથી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. 

1. સૌ પ્રથમ Vidhva Sahay Yojana Formની નકલ મેળવીને અરજી પર ગ્રામ પંચાયતના તલાટી પાસે સહી તથા સિક્કા કરાવીને VCEને આપવું. 
2. ગ્રામ પંચાયતના VCE દ્વારા Digital Gujarat Portal પર ઓનલાઈન એંટ્રી કરવામાં આવશે. 

Vidhva Sahay Yojana – Gujarat Ganga Swarupa Yojana Paripatra (Circular)

વિધવા-પેન્શન-પરીપત્ર Download

Application form For Vidhva Sahay Yojana – Gujarat Ganga Swarupa Yojana

Application form For Vidhva Sahay Yojana Download

[File Size : 50 KB] [Gujarati]


Details Of Vidhva Sahay Yojana – Gujarat Ganga Swarupa Yojana

 • Scheme Name : Vidhva Sahay Yojana
 • Launched by : Gujarat Government
 • Beneficiaries : Widows of the state
 • Objective : To provide better survival opportunities

Benefits Of Vidhva Sahay Yojana – Gujarat Ganga Swarupa Yojana

There are numerous advantages of the Gujarat vidhva Sahay Yojana and one of the fundamental advantages is the accessibility of money related finances which will be straightforwardly moved into the financial balance of the recipients. The plan is a 100% government-financed conspire that is no recipients we need to give any measure of cash from their own pocket. Each and every penny which will be disseminated to the recipients is coming legitimately from the administration of Gujarat state.

Eligibility For Vidhva Sahay Yojana – Gujarat Ganga Swarupa Yojana

 • First, the applicant must be a resident of Gujarat state
 • The age of the applicant must be anywhere between 18 to 60 years.


Application Fee

20 Rupees Only

Application ProcessRequired Document List For Vidhva Sahay Yojana – Gujarat Ganga Swarupa Yojana

 1. Applicant’s Application (As per Appendix-1/2)
 2. Affidavit (As per Appendix 2/3)
 3. Certificate of Income (As per Appendix 3/4)
 4. Certificate of being a widow (as per Appendix 3/4)
 5. Example of death of the applicant’s husband
 6. Birth certificate of the applicant (widow) or School Living Certificate in case neither of these is available, a proof of age of the Medical Officer of a Government Hospital / Civil Hospital
 7. Certificates of educational qualification of the applicant.
 8. Genealogy of heirs of the deceased.
 9. Applicants in the age group of 18 to 30 years should undertake a face-to-face letter from Talatishri to join any government recognized trade training within a year.
 10. Certificate of Remarriage. (Performed in the presence of Talatishri in the month of July every year.)
 11. Example of an officer with appropriate powers with application if he has a son over 21 years of age but is physically disabled or mentally unstable, serving life imprisonment.
 12. The applicant must show the mark of identity on his body.


Application Disposal time limit

Total 90 days.