અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

GK Quiz: What comes once a year, twice a month, three times a week, and five times a day?

 We have come up with a great riddle or we can say GK Quiz for those people who have sharp brains. Let's see how smart you are

Gk Questions and Answers
Gk Questions and Answers


Gk Questions and Answers: General Knowledge is an important skill that can be useful for anyone. It can assist people with better grasping the world, investigate and learn new things, and connect with others. If you have any desire to increment general information, you can utilize these strategies.


Question 1 - Which disease can be caused by drinking too much coffee?


Answer 1 - Drinking too much coffee can cause cancer.


Question 2 - In which state is the tiger cave?


Answer 2 – Bagh Cave is in Madhya Pradesh.


Question 3 – What are the colors of the stars in the sky?


Answer 3 – The stars seen in the sky are of 3 colors.


Question 4 - For how many days can human blood be stored?


Answer 4 - Human blood can be stored for up to 35 days.Question 5 - What comes once a year, twice a month, three times a week and five times a day?


Answer 5 - There are 12 months in a year (January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December) Out of these 12 months 'F' appears only in February.


There are 4 weeks in a month (FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH) Out of these four weeks, 'F' appears only in FIRST and FOURTH.


There are seven days in a week (1st day, 2nd day, 3rd day, 4th day, 5th day, 6th day and 7th day) Out of these seven days 'F' comes first day, 4th day and 5th day. .


There are 24 hours in a day (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten….fourteen, fifteen….twenty four twenty five) only 5 hours 'F' occurs in these 24 hours. .

Gk Questions and Answers
Gk Questions and Answers


(વર્ષમાં 12 મહિના હોય છે (January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December) આ 12 મહિનાઓમાંથી 'F' માત્ર ફેબ્રુઆરીમાં જ દેખાય છે.


એક મહિનામાં 4 અઠવાડિયા હોય છે (FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH) આ ચાર અઠવાડિયામાંથી, 'F' ફક્ત FIRST અને FOURTH માં દેખાય છે.


અઠવાડિયામાં સાત દિવસ હોય છે (first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day and seventh day) આ સાત દિવસોમાંથી 'F' ફર્સ્ટ ડે, Fourth Day અને Fifth Day આવે છે. .


દિવસમાં 24 કલાક હોય છે One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten…….Fourteen, Fifteen…….Twenty Four Twenty Five) આમ 24 કલાકમાં માત્ર 5 કલાક 'F' આવે છે. .)