અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Gujarati Samaj List 2023: ગુજરાતી સમાજનુ લીસ્ટ, વાજબી ભાવે રહેવા જમવાની સુવિધા

Gujarati Samaj list application is to get the Gujarati Samaj Details of India.

Gujarati Samaj list application is to get the Gujarati Samaj Details of India.


Gujarati Samaj List Application is our sincere effort to help Gujarati People to get Gujarati Samaj and food in all different states of India.

Generally, Businessman and Travelers are moving all over India in different states. This App will help them to find the Gujarati Samaj in different states of Gujarat.

The Features included in Apps are as below:

- Initially you get Complete List of Gujarati Samaj of all States.
- There is State wise Selection in Search from Samaj Menu.
- You can Bookmark or Like the Commonly visiting Samaj by Like Hand and that will display in Favourite Samaj List.

The Samaj Detail Includes Name and City of Samaj, Address, Phone No, Contact Person etc...

Gujarati samaj List 2023 PDF : અહીં ક્લિક કરો

If some samaj details are not found here, Please add that in Comment So that i can update Database and add into the application.